zondag, juli 21, 2024

Disclaimer

Voor deze website is onderstaande van toepassing:

Aansprakelijkheid

Hoewel Brandweer Zuid-Limburg, team FVT, de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om fvt-brandweerzuidlimburg.nl te beveiligen, aanvaardt Brandweer Zuid-Limburg, team FVT, geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website en onze social media-kanalen opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker.

De gegevens die deze website en onze social media-kanalen bevatten, zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Brandweer Zuid-Limburg, team FVT, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website en onze social media-kanalen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright 2024 Brandweer Zuid-Limburg

Deze site en onze social media-kanalen dienen als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site en onze social media-kanalen over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Brandweer Zuid-Limburg.

Alle rechten voorbehouden.

De gehele inhoud van www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl, inclusief onze social media-kanalen (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) is eigendom van Brandweer Zuid-Limburg.

Privacy

Brandweer Zuid-Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. Brandweer Zuid-Limburg, team FVT, draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

Verwijzing naar andere websites

www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl en onze social media-kanalen bevatten verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl. Brandweer Zuid-Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Brandweer Zuid-Limburg geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.